KUNDINFORMATION

· För att hygienen ska kunna upprätthållas i studion måste ni som kund vara medvetna om vissa saker.

· Ni får inte under några omständigheter stoppa ner händer i, eller beröra soptunnorna. Skall ni slänga något måste ni kasta ner det utan att vidröra någon del av soptunnan, eftersom det är där vi slänger servetter med blod på.

· Ni får inte med era händer vidröra några plastpåsar som tatueraren har plastat in t.ex. stolen med, då det kan finnas blodrester på dessa.

· Under tatuerandets gång får ni absolut inte klia på eller vidröra tatueringen. Skulle det ändå ske MÅSTE ni informera er tatuerar omdelbart och dina händer d måste då tvättas med handdesinfektion. Skulle man vidröra tatueringen så överförs små partiklar av blod till händerna. Detta i sin tur följer med när du tar på andra delar av studion som ska vara desinficerade så som t.ex. dörrhandtag, bänkar och stolar; och då kan därefter andra kunder föra vidare dessa. Detta kallas korskontaminering.

· Vid pauser under arbetets gång måste ni vara försiktiga så att ni inte stöter emot något, vid toalettbesök tvätta händerna noggrant.

· För eran och andras skull, var försiktig.

Hygieniska Arbetsmetoder Vid Tatuering

Vi jobbar aktivt för att våra jobb ska utföras med största säkerhet och följa de lagar och regler som råder. Vi jobbar med kontinuerlig riskbedömning. Läs gärna vidare på https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2010-4-2.pdf

FÖRBEREDELSER INFÖR ARBETE

· Alla förberedelser inför arbetet utförs med väl tvättade händer, väl insmorda med handdesinfektions medel. Händer tvättas och desinficeras kontinuerligt.

· Arbetsytan ska vara desinfekterad innan arbetsmaterial placeras på den.

· Allt som kommer användas och vidröras under arbetets gång ska plastas in. Tex agregat, sladd till maskinen, flaskor dvs allt som planeras vidrörs med handskar vilka kommit i kontakt med huden skall vara inplastat.

· ENDAST engånsmateral ska används så som tex nålar, koppar , rakhyvlar, plastmuggar mm

· Nål ska monteras på maskinen med hadskar på. -Rutiner ska finnas för upprätthållande av god hygien i samband med behandlingarna. Dessa hygien- och skyddsrutiner ska alltid vara så omfattande att enkund med okänd MRSA eller blodsmitta inte ska utgöra någon risk för smittspridning.

UNDER ARBETETS GÅNG

· Huden rakas med engångsrakhyvel och tvättas av med för ändamålet korrekt medel.

· Under arbetets gång får tatueringsmaskinen med nål och tub under inga omständigheter placeras på annat underlag än den tidigare desinficerade arbetsytan.

· Allt som kommer i kontakt med huden ska vara sterilt, desinfekterat eller engångsmaterial.

· Vidrör inget under knähöjd med handskar. (tex. Hurtslådor, sladdar, och absolut inte stolreglage o.s.v Tappas något på golvet, låt det ligga och ta nytt.

· Skall något vidröras som ej är inplastat, ta av handskarna.

· Behövs fler färgkoppar, mer vaselin, färg eller liknande, byts handskar innan nytt tas fram.

· Under inga omständigheter får munstycket till färgflaskan doppas i färgkoppen, eller vidröra ytan som kommit i kontakt med blod eller hud.

· Kunden får under inga omständiget röra arbetsstation, papperskorg eller tatueringen. Under inga omständigheter får heller något som kan komma i kontakt med andra kunder, eller med dig vidröras med blodiga handskar.

EFTER AVSLUTAT ARBETE

· Arbetsytan plockas av med ett par nya engångshandskar. Ta av plast utan att vidröra tex flaska, sladd el maskin.

· All plast, p tungspatlar, färgkoppar o.s.v.ska slängas. Nålar och rakhyvel ska kasseras i för ändamålet avsedd behållare avsedd riskavfallsbehållare.

· Används ej engångstuber ska dessa placeras i ultraljudsrengöring/ genomgå mekanisk rengöring för att sedan placeras i autoklav för sterilisering.

· Ta av handskarna. Tvätta händerna.

· Tvätta av hela arbetsytan med ytdesinfektion samt allt du av misstag råkat vidröra, Ta av påsen från sladden utan att vidröra själva sladden.

TÄNK PÅ

· Att allt som går att sterilisera ska steriliseras.

· Allt som kan desinficeras ska desinficeras.

· Allt som kan vara engångsmaterial ska så vara och sen kastas.

· Att alltid använda sunt förnuft när du arbetar sterilt.

· Att gå igenom dina arbetsmetoder och tänk på vad du vidrör när du arbetar och i vilken ordning. Vidrör du något som varit i kontakt med huden?

· Att du är skyldig att alltid lämna dokument till kunden med information om färgerna du använt och batchnummer. Ett bra verktyg för detta är en digital färgdatabas som kan köpas på Lundberg Custom eller Eaststreet