KUNDINFORMATION

· För att hygienen ska kunna upprätthållas i studion måste ni som kund vara medvetna om vissa saker.

· Ni får inte under några omständigheter stoppa ner händer i, eller beröra soptunnorna. Skall ni slänga något fråga tatueraren.

· Ni får inte med era händer vidröra eller lägga era personliga saker på några ytor eller inplastade föremål.

· Under tatuerandets gång får ni absolut inte klia på eller vidröra tatueringen. Skulle det ändå ske MÅSTE ni informera er tatuerare omedelbart och dina händer måste tvättas med handdesinfektion. Skulle man vidröra tatueringen ökar risken för smittspridning.

· Vid pauser under arbetets gång måste ni vara försiktiga så att ni inte stöter emot något, vid toalettbesök tvätta händerna noggrant.

· För eran och andras skull, var försiktig.

Hygieniska Arbetsmetoder Vid Tatuering

Vi jobbar aktivt för att våra jobb ska utföras med största säkerhet och följa de lagar och regler som råder. Vi jobbar med kontinuerlig riskbedömning. Läs gärna vidare på Socialstyrelsen

FÖRBEREDELSER INFÖR ARBETE

· Under arbetets gång ska du ej bära smycken eller klocka på händer och armar eller långärmad tröja. Långt hår ska vara uppsatt.

· Alla förberedelser inför arbetet utförs med väl tvättade händer, väl insmorda med handdesinfektions medel. Händer tvättas och desinficeras kontinuerligt. I Sverige gäller 30 sekunder för godtagbar handtvätt.

· Arbetsytan ska vara desinfekterad innan arbetsmaterial placeras på den.

· Allt som kommer användas och vidröras under arbetets gång ska plastas in om det inte är engångsmaterial. Om en risk föreligger ska risken elimineras.

· Allt material som används vid ingreppet bör vara sterilt eller höggradigt rent.

· Nål och tub/cartridge och grepp ska vara sterilt och monteras med handskar på. Detta gäller alla typer av tatueringsmaskiner (pennor, rotarys, spolmaskiner mm.)

·Skriftliga rutiner ska finnas för upprätthållande av god hygien i samband med behandlingarna.

Dessa hygien- och skyddsrutiner ska alltid vara så omfattande att en kund med okänd MRSA eller blodsmitta inte ska utgöra någon risk för smittspridning.

UNDER ARBETETS GÅNG

· Huden rakas med engångsrakhyvel och tvättas av med för ändamålet korrekt medel.

· Under arbetets gång får tatueringsmaskinen under inga omständigheter placeras på annat underlag än den tidigare desinficerade och inplastade arbetsytan.

· Allt som kommer i kontakt med huden ska vara sterilt eller engångsmaterial.

· Skall något vidröras som ej är inplastat, ta av handskarna och sprita händerna först.

· Under inga omständigheter får munstycket till färgflaskan doppas i färgkoppen om du behöver fylla på färg, eller vidröra ytan som kommit i kontakt med blod eller hud.

· Kunden får under inga omständigheter röra arbetsstation, papperskorg eller tatueringen. Under inga omständigheter får heller något som kan komma i kontakt med andra kunder, eller med dig vidröras med blodiga handskar.

· Kom ihåg att vätskor, vaselin, alkohol mm påverkar handskens livslängd, byt regelbundet. De flesta producenter garanterar 15-20 minuters livslängd vid användning.

· Maskinen och eventuell sladd och strömförsörjning ska vara inplastat under arbetets gång.

EFTER AVSLUTAT ARBETE

· Arbetsytan plockas av med nya engångshandskar på. Ta av all plast utan att vidröra något innanför plasten med handsken (tex flaska, sladd el maskin).

· All plast, tungspatlar, färgkoppar o.s.v. ska slängas. Nålar och rakhyvel ska kasseras i för ändamålet avsedd behållare för riskavfall.

· Används ej engångstuber ska dessa placeras i ultraljudsrengöring/ genomgå mekanisk rengöring för att sedan placeras i autoklav för sterilisering.

· Ta av handskarna. Tvätta händerna.

· Tvätta av hela arbetsytan med ytdesinfektion för att minimera risken för korskontaminering.

TÄNK PÅ ATT

· Om en risk föreligger ska risken elimineras. Det är ditt ansvar som utövare att vara väl förankrad i smittskyddslagen, ha utbildning i arbetsplatshygien och vara väl insatt i miljöbalken.

· Om vi i SRT får indikationer om att du som medlem inte följer stadgarna, våra yrkesetiska regler och Hygieniska Arbetsmetoder kan det leda till att du som medlem utesluts ur SRT.

· Gå igenom dina arbetsmetoder och tänk på vad du vidrör när du arbetar och i vilken ordning. Vidrör du något som varit i kontakt med huden?

· Att du är skyldig att alltid lämna dokument till kunden med information om färgerna du ska använda och batchnummer i förväg. Färgen du använder ska vara steril och plomberad vid leverans.