SRT’s stadgar

§1
Föreningens namn är ”SVERIGES REGISTRERADE TATUERARE”.
Officiell förkortning är SRT.

§2
Sveriges registrerade tatuerare är en branschorganisation registrerad som ideell förening med syftet att arbeta för branschens bästa såväl som för kundernas trygghet.

§3
Medlem förpliktar sig att följa de av föreningen förordnade yrkesetiska reglerna.

§4
Medlemskap ansöks genom SRT och kräver att medlemsavgiften betalas. Medlem kan uteslutas genom brott mot SRT:s yrkesetiska regler eller utebliven inbetalning av medlemsavgiften. Styrelsen kan besluta om eventuell uteslutning.
Det finns tre olika medlemskap att ansöka om; TATUERARE, LÄRLING och BESITTARE.

§5
Firmatecknarna är ordförande, kassören och sekreteraren. Medlemsansvarig är särskild firmatecknare utan möjlighet att teckna juridiska avtal. För att ingå avtal rörande föreningen måste minst två av firmatecknarna skriva under avtalet. Firmatecknare har rätt att teckna firma var för sig.

§6
Styrelsens säte sammanfaller med ordförandes adress, då styrelsen är utspridd över landet.

§7
Medlemsavgiften beslutas av stämman. Aktuell medlemsavgift skall vara tydliggjord för medlemmar på lämpligt sätt.

§8
Räkenskapsår är 1/1-31/12. Verksamhetsåret är stämma till stämma. Årsmötet hålls innan novembers utgång.

§9
Kallelse till årsstämma skall ske minst en månad i förväg.

§10
På stämman innehar endast TATUERARE och BESITTARE rösträtt. Således har inte LÄRLINGAR rösträtt.

§11
Styrelsen består av;
Ordförande
V. Ordförande
Sekreterare
V. Sekreterare
Kassör
Ledamöter
Styrelsen sitter ett år och väljs på nytt varje årsstämma. Styrelsen skall utgöras av minst fem personer och max femton personer. Styrelsen väljs av stämman men endast ordförandeposten utses. Resterande poster fördelas av styrelsen på konstituerande. Valberedningen består av en till tre personer och utses av stämman. Revisor och revisorsuppleant utses av stämman.
LÄRLINGAR och BESITTARE är inte valbara till styrelsen.

§12
Om färre än tre personer vill driva föreningen vidare, upplöses föreningen och föreningens medel övergår till yrkesnämnden för fortsatt förvaltning och säkerställande av Gesäll- och Mästarbrevens fortlevnad

§13
Stadgeändningar beslutas av stämman

§14
Varje medlem har rätten att inkomma med motioner inför årsstämman. Motionen skall vara skriftlig och senast styrelsen tillhanda innan september månads utgång. Detta för att styrelsen skall hinna behandla och beakta motionen och sedan skicka ut den tillsammans med kallelsen till årsmötet. Motioner inkomna efter september månads utgång lägg till handlingarna och tas upp på nästkommande års stämma.

 

Yrkesetiska regler:
• Observera att brott mot dessa regler kan innebära uteslutning ur organisationen enligt §3 och §4 i stadgarna.
• En medlem förbinder sig att arbeta säkert och hygieniskt. Dokumentet ”Hygieniska arbetsmetoder” skall ligga som grund. (Länka till dokument)
• En medlem skall hålla 18-års åldersgräns vid tatuering. Föräldrars medgivande accepteras inte som ett undantag.
• En medlem skall delge eftervårdsinstruktioner till kund efter utförd tatuering. Denna information bör ske skriftligen.
• En medlems verksamhet skall vara besiktigad av miljökontoret efter gängse regler.
• En medlem förpliktar sig att använda godkänd steriliseringsutrustning eller godkänt
försteriliserat gods vid ingrepp.
• En medlem förbinder sig att behandla kunder och kollegor efter bästa välbefinnande.
• En medlem förbinder sig att inte motarbeta eller på annat sätt skada föreningen.
• Medlem måste idka näring enligt godkänd företagsform och vara verksam på sätt som inte bryter svenska skatteregler.