SRT’s stadgar

§1
Medlem förpliktar sig att följa de av föreningen förordade arbetsrutinerna ”sterila arbetsmetoder” (se bilaga 1.1 – finns under INFORMATION).

§2
18års ålders gräns gäller för att få bli tatuerad av en SRT ansluten tatuerare. (Föräldrars medgivande gäller inte.)

§3
Medlem måste idka näring och inneha F-skattesedel, eller vara anställd hos någon som har F-skattesedel.

§4
Kund skall delges information om hur tatueringen skall behandlas under läkningen

§5
Tatueringsverksamheten skall bedrivas i permanent eller tillfällig lokal som är besiktigad och kontrollerad av miljökontoret.

§6
Medlem förpliktar sig att andvända godkänd steriliseringsutrrustning. Föreningen rekommenderar vakuum autoklav vid sterilisering av utrustning.

§7
Medlem måste erlägga årsavgift för fortsatt medlemskap. (Se aktuell årsavgift i bilaga 1.2, finns tillgänglig för medlemmar på medlemssidorna.)

§8
Sveriges Registrerade Tatuerare är en branschorganisation registrerad som ideell förening med syftet att arbeta för branschens bästa såväl som för kundernas trygghet.

§10
Om det framkommer att en tatuerare inte följer ovanstående stadgar eller starkt missköter sitt yrkes förfarande kan tatueraren uteslutas om styrelsen samt alla ledamöter är eniga i sitt beslut.

§11
Firmatecknarna är ordföranden, kassören och sekreteraren, för att ingå avtal rörande föreningen måste minst två av dessa skriva under avtalet. Detta gäller ej bankärenden och transaktioner.

§12
Föreningens namn är “SVERIGES REGISTRERADE TATUERARE”.

§13
Styrelsens säte är Helsingborgs Kommun.

§14
Medlemsavgiften 2018 är för färdig utbildad tatuerare: 1000 Skr för 2 år
lärlingens medlemsavgift är: 1000 Skr för hela lärlingsperioden

§15
verksamhetsår/räkenskapsår är 31/12

§16
Kallelse till årsmöte eller styrelse möte måste ske minst en månad i förväg via mail eller post.

§17
Alla medlemmar har rösträtt undantag är att lärlingar saknar rösträtt men är välkomna på års mötet. Allas röster räknas lika, ingen röst väger tyngre.

§18
Styrelsen består av: ordförande, viceordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör, ledamöter och suppleanter. Ledamöterna kan även vara någon av vice posterna. Styrelsen sitter ett år och väljs på nytt varje årsmöte.

Not :
Föreningen skall långsiktigt arbeta för att det i framtiden skall krävas att man måste certifieras innan man får lov att öppna en tatuerings studio, att man genom en lärlingstid kunnat få ta till sig den kunskap som krävs för att kunna titulera sig tatuerare. Om en nyöppnad studio behöver hygienråd kan denna med fördel söka sig till föreningen för att få råd även innan man kan söka medlemskap.